باد محلی دیزباد

 

 

بادمحلیدیزبادازجملهبادهایمهمدراستانخراسانرضویاستکهدرقسمتهاییازشهرستانهاینیشابورومشهدمیوزدوباتوجهبهشرایطمناسبیکهدارامیباشد،یکباداقتصادیمحسوبمیگردد . اینبادباگسترشتفکراستفادهازانرژیهاینودرسطحجهانوکشوربعنوانکانونتامینانرژیآیندهمنطقهمدنظرقرارگرفتهاست .
نگارندهدراینمقالهکوتاهکهبیشترآنراازپایاننامهکارشناسیارشدخوداستخراجکرده؛قصدداردتاهمکارانگرامیبصورتکوتاهازوضعیتاینبادوشرایطآنبرایتولیدانرژیآمادهشوند . امیداستموردتوجهقرارگرفتهونگارندهراازخطاهایاحتمالی،آگاهنمودهتاضمنتبادلعلمی،شناختبیشتروبهترینسبتبهیکیازپدیدههایجغرافیاییمنطقهخودپیدانماییم .
1- موقعیت جغرافیایی منطقه وزش باد
اینمنطقهدرجنوبشرقیوجنوبشهرستاننیشابوردرجنوبارتفاعاتبینالودواقعشدهاستوبهلحاظمختصاتجغرافیاییبیندرجه 35 و 55 دقیقهتا 36 درجهو 10 دقیقهعرضشمالیودرجه 58 و 54 دقیقهتا 59 درجهو 26 دقیقهطولشرقیمحدودمیباشد . ازنظرآبوهواییجزومناطقنیمهبیابانیاست . ارتفاعمتوسطاینمنطقهازسطحدریاتقریباً 1300مترمیباشدکهازشرقبهغرببین 1455 تا 1150 متراختلافارتفاعرانشانمیدهد . شرایطتوپولوژیمنطقهوهمجواریآنبارشتهکوههایبینالوددرراستایشرقبهغربدرسمتشمالوارتفاعاتمنطقهفریمانوتربتحیدریهدرجنوب،یکدالانطبیعیبادتحتتاثیراختلاففشارهواراایجادنمودهاست . ایندالانازحوالیروستایامامتقی ( بخشاحمدآبادمشهد ) شروعمیشود،درگسترهتقریبیخودازجنوبشهرستانهاینیشابوروسبزوارعبورکردهوبهکویرمیپیوندد. اینبادعلاوهبردشتدیزباد ( کهقسمتیازدشتنیشابوراست)،بخشهایزبرخان،مرکزی،تحتجلگه،میانجلگهوطاغنکوهنیشابورراتحتتاثیرقرارمیدهد . البتهدرنواحیکوهپایهایوکوهستانیشمالوجنوبشهرستاننیشابوراینبادسرعتچندانیپیدانمیکند .
2- ویژگیهای باد
بادمحلیدیزبادیاتیزبادباجهتشرقیغربیمیوزدواثراتفرسایشیآندرجنوبدشتنیشابوروتمایلدرختانکوچکوبزرگبهسمتغربنشانازقدمتاینباددارد .
باددیزباددارایدونوعنوسانعمدهاست : 1- نوسانفصلی 2- نوسانروزانه
1- نوسانات فصلی : سرعت باد در حوالی نیمه شب کم شده و تا اوایل صبح ادامه دارد و در نیم روز سرعت باد به بیشترین مقدار خود می رسد .
عرضمتوسطدالانبادحدودهفتکیلومتراستکهدرناحیهدهانهآن ( اطرافروستاهایامامتقیوحسینآبادرازان ) بهحدودچهارکیلومترمیرسد . گسترهطولیوقابلاستفادهآندرراستایشرقبهغرببهبیشاز 50 کیلومترمیرسد ( یعنیتانواحیجنوبغربینیشابور ) . اینباددرطولسالتغییرجهتناچیزیدارد. باددیزبادحدودهشتتانهمتردرثانیهسرعتداردوتداوموزشآنبیشاز
ساعات سال می باشد . در سطح جهان بادی اقتصادی تلقی می شود که حدود 6 متر در ثانیه سرعت داشته و در، دوسوم ایام سال جریان داشته و جهت نسبتاً ثابت داشته باشد . با توجه به اینکه انرژی و قدرت تولیدی باد با توان سوم سرعت مناسب است(1) و سرعت باد دیزباد زیاد است ، مسلماً تولید انرژی

بسیاربالاخواهدبود . پسمیتوانایننتیجهراگرفتکهاینبادکاملاًاقتصادیاست . ( بازدهتوربینهایبادیبهشدتوسرعتبادبستگیدارد )
3- مزایا و معایب باد
مهمترینمزیتاینبادمناسببودنآنبرایتولیدانرژیبرقاست . همچنیندرتابستانتاحدودزیادیبهتعدیلولطافتهوادرمناطقمیانیوشمالیدشتنیشابورکمکمیکند . اینامررادربرخیروزهایتابستانکهبادنمیوزدمی
/ 0 نظر / 42 بازدید