جغرافیای فیزیکی


جغرافیای فیزیکی روی جغرافیا از نگاه علوم زمین تمرکز دارد و هدفش درک فیزیکی سنگ‌کره، آب‌کره، هواکره، خاک‌کره و الگوهای جهانی گیاگان و زیاگان (زیست‌کره) است. جغرافیای فیزیکی می‌تواند به دسته‌بندی کلی زیر تقسیم گردد:

جغرافیای زیستی یا زیست‌جغرافی

اقلیم‌شناسی یا آب‌وهواشناسی و دیرین‌اقلیم‌شناسی یا دیرین‌آب‌وهواشناسی

جغرافیای ساحلی یا کرانه‌ای

جغرافیای زیست‌محیطی و مدیریت زیست‌محیطی

بوم‌شناسی منظر

اقیانوس‌نگاری

خاک‌شناسی

دیرین‌جغرافیا یا دیرین‌گیتاشناسی


/ 0 نظر / 52 بازدید