گستره و محتوای جغرافیای روستایی

قانع‌کننده‌ترین تعریف تعریفی است که به وسیله ویبرلی ((Wibberley پیشنهاد شده که استدلال می‌کند کلمه روستایی: «قسمت‌هایی از یک مملکت را توصیف می‌کند که به طور بارزی در آن علایم استفاده‌های گسترده از زمین در حال حاضر و یا در گذشته بلافصل آن غلبه دارد». این تعریف به وسیله اکثر جغرافیدانان روستایی به طور فراگیری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین به وسیله دیگر کارکنان مطالعات روستایی مورد قبول واقع شده است برای مثال، جامعه‌شناسان روستایی چنین می‌نویسند که: «اصطلاح روستایی به طور قراردادی برای مشخص کردن یک ناحیه جغرافیایی تحدید حدود شده به کار می‌رود که از ویژگی‌های آن یک جمعیت کوچک، غیر متمرکز و بالنسبه منزوی از نفوذ مراکز بزرگ شهری است».

به دنبال این شیو? برخورد اولین متن جغرافیای روستایی که بعد از شکاف دهه 1960 ظاهر شد،‌ کلاوت جغرافیای روستایی را در کتابی با همین عنوان چنین تعریف کرد: « مطالعه تغییرات جدید اجتماعی،‌ اقتصادی، آمایش سرزمین و فضایی که در نواحی کم‌جمعیت‌تر که عموماً به واسطه خاصیت اجزاء قابل رؤیتشان به عنوان روستا به رسمیت شناخته شده‌اند صورت گرفته است».


با وجود کوشش‌های فراوان برای گسترش معرفت‌شناسی‌ها، ایدئولوژی‌ها، الگوها و دیگر علوم وابسته، جغرافیای روستایی با دیگر شاخه‌های جغرافیا مشترک باقی مانده و مصرانه گزیننده و عاری از تئوری است و بالاتر از همه جغرافیای روستایی هنوز همان چیزی است که جغرافیدانان روستایی انجام می‌دهند. به این ترتیب،‌ مؤثرترین شیوه برای بحث کردن درباره دیدگاه و محتوای جغرافیای روستایی مرور کردن بر دفاتر ثبت تحقیقات مختلف جغرافیای روستایی است.

اولین تحقیق ثبت شده به وسیله گروه مطالعات جدید جغرافیای روستایی IBG)) کار جغرافیدانان روستایی را بنا بر موارد زیر طبقه بندی کرد.


طبقه‌بندی پژوهش‌های روستایی

کشاورزی
-سرمایه گذاری و سیستم‌های کشت
-تغییر ساختاری
-الگو‌های آمایش سرزمین
-داد و ستد و توزیع
-جغرافیای اجتماعی کشاورزی
-روش‌های نظری

احداث جنگل
-استفاد? تفریحی
-تأثیر اجتماعی و استخدامی
-جنبه‌های اقتصادی
-حفاظت

اسقرارگاه‌ روستایی
-ساختار یا عمل اقتصادی
-ساختار اجتماعی استقرارگاه
-برنامه‌ریزی استقرارگاه
-تکامل تاریخی استقرارگاه

جمعیت روستایی
-توزیع، رشد،‌جمعیت‌زدایی
-ساختار استخدامی
-جغرافیای اجتماعی جوامع محلی روستایی

حمل و نقل روستایی
-مطالعات الگویی
-مطالعات برخوردها و تصادفات

تفریحات سالم و توریسم
-خانه‌های دوم
-پاتوق‌ها
-تحرک جمعیت
-اثرات آمایش سرزمین
-پارک‌های ملی و روستایی
-مطالعت ارزیابی نیازمندی‌ها

برنامه‌ریزی توسعه روستایی
-توسعه صنعتی
-ارزیابی منابع روستایی
-مؤسسات
-کنترل برنامه‌ریزی آمایش سرزمین


پاسیون ((Pacione می‌نویسد: جغرافیای روستایی حدیثی طویل دارد اما تا زمان‌های اخیر آن عموماً منتسب به مطالعات مربوط به کشاورزی بود یا تحلیل‌های تاریخی و توصیف‌های استقرارگاه روستایی یا الگوهای آمایش سرزمین روستا را در بر می‌گرفت. اگرچه این حوزه‌های تحقیق امروزه اهمیت خود را در قلمرو موضوع مربوط حفظ می‌کنند، ‌جغرافیای روستایی طی دهه گذشته گسترش یافته و دیگر خطوط تحقیق همانند مطالعه‌ سیستماتیک حمل ونقل روستایی، استخدام و خانه‌سازی، ارزیابی سیاست‌های توسعه در نواحی روستایی؛ و اهتمام در توسعه تئوری و متدلوژی در مطالعات روستایی را در بر گرفته است

/ 0 نظر / 9 بازدید