# اقلیمشناسی

باد محلی دیزباد

    بادمحلیدیزبادازجملهبادهایمهمدراستانخراسانرضویاستکهدرقسمتهاییازشهرستانهاینیشابورومشهدمیوزدوباتوجهبهشرایطمناسبیکهدارامیباشد،یکباداقتصادیمحسوبمیگردد . اینبادباگسترشتفکراستفادهازانرژیهاینودرسطحجهانوکشوربعنوانکانونتامینانرژیآیندهمنطقهمدنظرقرارگرفتهاست . نگارندهدراینمقالهکوتاهکهبیشترآنراازپایاننامهکارشناسیارشدخوداستخراجکرده؛قصدداردتاهمکارانگرامیبصورتکوتاهازوضعیتاینبادوشرایطآنبرایتولیدانرژیآمادهشوند . امیداستموردتوجهقرارگرفتهونگارندهراازخطاهایاحتمالی،آگاهنمودهتاضمنتبادلعلمی،شناختبیشتروبهترینسبتبهیکیازپدیدههایجغرافیاییمنطقهخودپیدانماییم . 1- موقعیت جغرافیایی منطقه وزش باد اینمنطقهدرجنوبشرقیوجنوبشهرستاننیشابوردرجنوبارتفاعاتبینالودواقعشدهاستوبهلحاظمختصاتجغرافیاییبیندرجه 35 و 55 دقیقهتا 36 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید